Kontakt

Email:
aikmarpl ( at ) gmail.com
Telefon:
506 303 101
gg:
Przed zleceniem zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług. Złożenie zlecenia oznacza akceptacje poniższego regulaminu
(Kliknij aby rozwinąć treść)

Ogólne Warunki Umów

Poniższe Ogólne Warunki Umów ustanowione są na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego i stosują się do umów zawieranych ze mną – Rafałem Kołodziejem, działającym jako wykonawca, w ramach mojej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą „AIKMAR Rafał Kołodziej” (dalej: „Wykonawca”).

§ 1. Zasady ogólne

 1. Ogólne Warunki Umów stosują się tylko do umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a przedsiębiorcami.
 2. Wzajemna współpraca prowadzona na podstawie złożonego zamówienia i Ogólnych Warunków Umowy opierać się będzie na poszanowaniu wzajemnych praw i obowiązków stron przy jednoczesnej optymalizacji korzyści osiąganych przez strony.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Wykonawca realizował będzie prace tylko na podstawie zamówienia.
 2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, przez e-mail lub ustnie (w tym telefonicznie).
 3. Dane wymagane do zamówienia to co najmniej: nazwa Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwa spółki), adres zamieszkania lub siedziby Zamawiającego, dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu) przedmiot zamówienia, termin jego realizacji oraz wysokość wynagrodzenia.
 4. Zamówienie złożone w formie pisemnej lub przez e-mail uznaje się za przyjęte z chwilą wysłania przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienie złożone ustnie (w tym telefonicznie) uznaje się za przyjęte z chwilą jego złożenia przez Zamawiającego, chyba że w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia w takiej formie Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 5. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę następuje zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na mocy, której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zleconych prac w terminie i za wynagrodzeniem określonymi w zamówieniu, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych prac i zapłaty wynagrodzenia.
 6. Od chwili zawarcia umowy zamówienie może być zmienione tylko za zgodą Wykonawcy wyrażoną wprost.

§ 3. Odbiór przedmiotu umowy

 1. Przedmiot każdej umowy, jeśli nie zostało to inaczej ustalone indywidualnie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej: przez e-mail, lub z użyciem FTP, lub z użyciem serwisów hostingowych „w chmurze”, według wyboru Wykonawcy.
 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zbadać przekazany mu przez Wykonawcę przedmiot umowy. Niezgłoszenie uwag do przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania uważa się za odebranie przedmiotu umowy bez uwag. Przez „otrzymanie” rozumieć należy także otrzymanie odnośnika internetowego umożliwiającego Zamawiającemu pobranie przedmiotu umowy. Wymóg posiadania konta w serwisach takich jak Google, Dropbox lub inne analogiczne serwisy, gdzie każdy może założyć bezpłatne konto, nie stanowi o braku możliwości pobrania przedmiotu umowy.

§ 4. Zapłata wynagrodzenia

 1. Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT o 3-dniowym terminie płatności i doręczy je Zamawiającemu.
 2. Faktury VAT mogą zostać doręczone Zamawiającemu w formie elektronicznej, w szczególności przez e-mail.
 3. W razie braku odmiennych uzgodnień indywidualnych, wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 4. Brak sprzeciwu Zamawiającego doręczonego Wykonawcy w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT uznawany jest za przyjęcie tej faktury VAT przez Zamawiającego bez uwag.

§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści Zamawiającego wynikłe z nienależytego lub nieterminowego wykonania albo niewykonania umowy przez Wykonawcę.
 2. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania albo niewykonania umowy ograniczona jest do kwoty równej łącznemu wynagrodzeniu Wykonawcy z tej umowy.
 3. Rękojmia jest wyłączona w całości.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 2 czerwca 2014 roku i obowiązują do odwołania lub zmiany. Każdorazowo aktualne Ogólne Warunki Umów publikowane są na stronie internetowej pod adresem http://www.turbohtml.pl.
 2. Do danej umowy, przez cały czas jej trwania, stosują się Ogólne Warunki Umów z dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia, bez uwzględniania późniejszych zmian.
 3. Wszystkie spory zaistniałe między Zamawiającym a Wykonawcą rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla miasta Kielce.
 4. Wszelkie umowy zawarte z Wykonawcą podlegają prawu polskiemu.

Cięcie do

Cennik